Tietosuojaseloste

Pälkäneen kunta

1. Rekisterin pitäjä

Pälkäneen kunta

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pälkäneen kunta
+358 3 579 11
tietosuojavastaava@palkane.fi

3. Rekisterin nimi

Verkkopalautejärjestelmä (Pälkäneen kunta)

4. Palvelun tarjoaja

Sitowise Oy (y-tunnus 2335445-0)

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakkaan antamaan palautteeseen vastaaminen. Palautteen sisällöstä ja luonteesta riippuen asiakkaan yhteystietoja voidaan käyttää tarvittaessa myös asian vaatimassa viranhaltijakäsittelyssä.

Lakiperusteet:

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 6 artiklan 1 a- ja e-kohdat.

Tietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu-, kehittämis- ja tilastointitarpeisiin.

6. Rekisterin tietosisältö

- Palautteen antajan antama palaute

- Palautteen antajan nimi

- Palautteen antajan sähköpostiosoite

- Palautteen antajan puhelinnumero

Yhteystietojen antaminen palautteen antamisen yhteydessä ei ole pakollista.

Tietojen julkisuus ja salassa pidettävyys

Palautteen antaja voi määritellä antamansa palautteen julkiseksi tai ei julkiseksi.

Palautteen yhteydessä palautelomakkeen Yhteystietoja-kohtaan annetut henkilötiedot ovat aina salassa pidettäviä.

Salassapidon perusteet

Julkisuuslain henkilötietojen salassapitoa koskevat säännökset.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Järjestelmään tallentuvat palautteen antajan antamat tiedot sekä käsittelijän tallentamat vastaukset.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai lain säännöksen perusteella.

- Palautteen antajan antaman palautteen niin vaatiessa hänen vapaaehtoisesti antamansa yhteystiedot voidaan välittää kaupungin/kunnan alueiden kunnossapidosta vastaaville urakoitsijoille.

- Palautteen antajan antamat yhteystiedot voidaan luovuttaa myös viranomaiskäyttöön, jos rekisterinpitäjällä on siihen velvollisuus lain tai viranomaismääräysten takia tilanteissa, joissa epäillään tapahtuneen yksityisyyden suojaan kohdistuva tai muu rikos.

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen aineisto:

Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. Järjestelmän käyttöoikeus perustuu henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti. Jokainen käyttäjä hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttö- ja salassapitosopimuksen.

Manuaalinen aineisto:

Tiedoista ei muodosteta manuaalista aineistoa.

11. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Rekisterinpitäjän on toimitettava jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä, rekisterinpitäjä voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

Rekisterinpitäjän on toimitettava tiedot ilman aiheetonta viivytystä.

Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta syyt siihen ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Omien tietojen tiedonsaantipyynnön perusteella sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklan nojalla toimitetut tiedot ja kaikki 15-22 ja 34 artiklaan perustuvat tiedot ja toimenpiteet ovat maksuttomia.

Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko

a) periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestin toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset; tai

b) kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea

Näissä tapauksissa rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus.

Tietopyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

Puutteelliset tiedot rekisteröidyllä on oikeus saada täydennetyksi esimerkiksi toimittamalla lisäselvityksen. Tietojen puutteellisuuden ratkaisussa otetaan huomioon rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon oikaisemisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle tai käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Oikaisupyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.